Webee.sk - komplexný systém na správu Vášho e-shopu

Vyskúšajte na 14 dní ZADARMO!

Jeden systém, jedna cena, všetky funkcie bez obmedzenia!

 • 29 € / 1 mesiac
 • 79 € / 3 mesiace
 • 149 € / 6 mesiacov
 • 279 € / 12 mesiacov

Obchodné podmienky


VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY WEBee, s. r. o.

 
Spoločnosť WEBee, s.r.o., so sídlom Veterná 43, 931 01 Šamorín, IČO: 46 634 908, DIČ: 202 349 4473 (ďalej len „spoločnosť WEBee, s. r. o.“) zabezpečuje prenájom riešení elektronických obchodov (e-.shopov) a súvisiacich služieb.
 
I. Základné ustanovenia
1. Obchodné podmienky upravujú vzťahy pri poskytovaní služieb prenájmu riešení elektronických obchodov (e-shopov) a súvisiacich služieb Poskytovateľa Používateľom a ich použitia a sú záväzné pre celý obchodný styk s poskytovateľom.
2. Zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Používateľom sa riadi zákonom č. 40/1964 Z. z. Občianskeho zákonnáka a zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) a je upravený v týchto Obchodných podmienkach. V prípade, že je ďalej v týchto Obchodný podmienkach odkaz na zmluvu, myslí sa tým akýkoľvek dokument, ktorý zmluvu tvorí, alebo je jej súčasťou, ako je objednávka, neoddeliteľná príloha, cenník, apod.
3. Obchodné podmienky sa stávajú pre Používateľa záväznými uzatvorením Zmluvy (Objednávky) a tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.

II. Vznik zmluvného vzťahu
1. Účastníkmi zmluvného vzťahu sú:
            a)   Poskytovateľ – spoločnosť WEBee, s. r. o.
            b)  Používateľ -  každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy so spoločnosťou WEBee, s. r. o. koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti a využíva služby redakčného systému WEBee ako aj služby poskytované v súvislosti s týmto systémom, ktoré sú prevádzkované spoločnosťou WEBee, s.r.o.
2. Predmetom zmluvy uzatvorenej medzi Poskytovateľom a Používateľom je tvorba a spravovania internetového obchodu, pričom s používaním redakčného systému môžu byť spojené aj ďalšie služby mailového serveru, DNS serveru, podporných stránok a ďalších služieb (ďalej len "redakčný systém").
3.  Zmluvný vzťah medzi Posktovateľom a Používateľom vzniká dňom objednania platených služieb redakčného systému.
4. V prípade pochybností Poskytovateľa o identite Používateľa je Poskytovateľ oprávnený požadovať od Používateľa preukázanie jeho totožnosti kópiou občianskeho preukazu, alebo iným dokladom totožnosti s fotografiou a ak ide o zástupcu Používateľa, je Poskytovateľ oprávnený od neho požadovať preukázanie väzby na Používateľa doložením písomného plnomocenstva oprávňujúceho zástupcu Používateľa k jednaniu za Užívateľa, a to ešte predtým ako vykoná úkony požadované zo strany Používateľa. Poskytovateľ je oprávnený si zaobstarať a ponechať kópiu dokladu totožnosti alebo plnej moci podľa predchádzajúcej vety po dobu existencie zmluvného vzťahu medzi Používateľom a jeho osobou.
5. Na základe Objednávky Poskytovateľ vystaví Používateľovi faktúru na zvolené obdobie v cene, ktorá je v dobe objednania platná a ktorú je Používateľ povinný zaplatiť.
6. Poskytovateľ redakčného systému WEBee považuje e-mailovú adresu, ktorú zadal Používateľ pri registrácii a prostredníctvom ktorej pristupuje k administračnému rozhraniu, za e-mailovú adresu kompetentnej osoby pre realizáciu zmien na webovej stránke. Pokiaľ budú používateľom z tejto adresy požadované zmeny, budú automaticky považované za autorizované. V prípade, že budú tieto zmeny neskôr označené za neautorizované, nenesie Poskytpvateľ žiadnu zodpovednosť za zmeny požadované prostredníctvom autorizovaného e-mailu vykonané v dobe, kým nebol Poskytovateľ informovaný o zmene autorizovanej e-mailovej adresy.
7. Celá komunikácia v prípade registračného procesu, zasielania faktúr, upomienok a ďalších informácií súvisiacich s prevádzkou a používaním objednaných služieb, bude prebiehať elektronickou komunikáciu prostredníctvom e-mailu. Všetky elektronicky zasielané doklady spoločnosťou WEBee, s.r.o. sú plne v súlade s platnou legislatívou a sú plnohodnotnými a platnými daňovými dokladmi.

III.  Ceny služieb a ich objednávka
1. Ceny uvedené v internetovom obchode sú platné v čase uzatvorenia Zmluvy (zaslania Objednávky).
2. Redakčný systém WEBee je postavený iba na jednom variante, ktorý obsahuje všetky dostupné funkcie redakčného systému.
3. Poskytovateľ bude Používateľovi zasielať všetky faktúry a doklady vyplývajúce zo ich zmluvného vzťahu prostredníctvom e-mailovej komunikácie. Používateľ je povinný neodkladne a bez zbytočných prieťahov informovať Poskytovateľa o zmenách, ktoré by mohli mať vplyv na doručovanie elektronických faktúr, najmä o zmene e-mailovej adresy.
4. Používateľ si pri objednávke zvolí časové obdobie, na ktoré má záujem si predmetné služby objednať (predplatiť). Na základe Používateľom zvolenej periodicite sa  Poskytovateľ zaväzuje vždy 30 dní pred ukončením objednaného obdobia vystavovať faktúru na ďalšie obdobie o rovnakej dĺžke a v cene platnej v dobe vystavenia faktúry. Aktuálne ceny sú zverejnené na hlavnej stránke www.webee.sk.   
5. Časové obdobie predplatenia je možné po vzájomnej dohode Poskytovateľa a Používateľa zmeniť.
6. Po vyplnení registračného  formuláru na stránke www.webee.sk má Používateľ k dispozícii 14-dňovú bezplatnú testovaciu prevádzku redakčného systému. Doplnkové služby spojené s prevádzkou redakčného systému môžu byť v testovacej prevádzke čiastočne alebo úplne obmedzené alebo nedostupné.
7. Ak si v priebehu 14-dňovej testovacej prevádzky Používateľ objedná platenú službu a za objednanú službu uhradí všetky poplatky fakturované Poskytovateľom, v tom prípade bude testovacia prevádzka ukončená a testovacia prevádzka redakčného systému sa zmení na spoplatnenú službu s využitím redakčného systému WEBee a služieb s ním spojených.
8. Poskytovateľ registruje domény pri obdržaní objednávky nasledujúcim spôsobom:  

 • vlastníkom domény je spoločnosť WEBee, s.r.o.,
 • registrátorom domény je spoločnosť WEBee, s.r.o.
9. Registrácia domény do vlastníctva Používateľa je možná na žiadosť Používateľa pri súčasnom uhradení manipulačného poplatku xx,- eur, na úhradu ktorého bude Používateľovi vystavená samostatná faktúra.
10. V prípade, že Poskytovateľ bude Používateľovi zabezpečovať aj webhosting na svojom serveri, ten zahŕňa nasledovné služby a garancie:
 • diskový priestor pre dáta vo veľkosti do 3 GB;
 • prenos dát do objemu 40 GB mesačne;
 • prevádzkovanie Produktu;
 • garanciu 95% dostupnosti služieb;
 • garanciu bezpečnosti dát.
 
IV. Platobné podmienky
1. Používateľ je oprávnený uhradiť faktúrovanú cenu:
 • bankovým prevodom v prospech účtu Poskytovateľa v banke – v takomto prípade sa za deň úhrady považuje deň pripísania peňazí na účet Poskytovateľa,
 • vkladom na účet Poskytovateľa v banke – v takomto prípade sa za deň úhrady považuje deň zloženia peňazí v banke.
2. Používateľ sa zaväzuje vykonať úhradu lehote 5 dní odo dňa vystavenia faktúry, pokiaľ z faktúry nevyplýva niečo iné.
3. V prípade, že Používateľ nie je v lehote splatnosti uvedenej na faktúre vystavenej Poskytovateľom schopný z akéhokoľvek dôvodu túto uhradiť, je povinný okamžite kontaktovať Poskytovateľa a dohodnúť zmenu platobných podmienok.
4. Ak požaduje Používateľ úpravu obvyklých platobných podmienok, je potrebné tieto prejednať s Poskytovateľom a takto dohodnuté podmienky uviesť v objednávke. Úprava platobných podmienok môže mať vplyv na výšku dohodnutej ceny dodávky.
5. Používateľ má nárok na poskytnutie služieb iba pri zaplatení ceny v plnej výške.
 
V. Zmeny dohodnutých služieb a ich právne dôsledky, aktualizácia, upgrade dodávky, servisné služby a technická podpora
1. Poskytovateľ bude vykonávať bezplatné aktualizácie jadra dodávky (ďalej len "aktualizácia"). Aktualizácie sa týkajú administrácie dodávky a jadra systému. Netýkajú sa prezentačnej časti aplikácie.
2.  Aktualizácie sú Používateľmi vykonávané na serveroch Poskytovateľa automaticky a bez poplatku. Poskytovateľ však môže po predchádzajúcom dohovore s Používateľom túto službu spoplatniť.
3. O periodicite a rozsahu aktualizácií rozhoduje Poskytovateľ. Primárnym účelom aktualizácií je prispôsobovanie dodávky novým verziám programovacích jazykov, v ktorých je dodávka napísaná. Sekundárnym účelom je uľahčenie obsluhy dodávky. Nové funkcie a moduly administrácie dodávky nie sú automaticky súčasťou aktualizácie, ich zaradenie alebo nezaradenie do aktualizačných balíčkov závisí na rozhodnutí Poskytovateľa a môžu byť spoplatnené.
4. Poskytovateľ je oprávnený obmedziť alebo pozastaviť prevádzku dodávky na dobu nevyhnutne potrebnú na vykonanie aktualizácie, pričom je povinný Používateľa o tejto skutočnosti v dostatočnom predstihu informovať, aby tento stihol uskutočniť potrebné opatrenia. Poskytovateľ neručí za prípadné finančné straty Používateľa spôsobených zastavením prevádzky dodávky z dôvodu aktualizácie.
5. Poskytovateľ priebežne informuje Používateľa o aktualizáciách a updatoch v administračnom rozhraní e-shopu.
6. Poskytovateľ nemôže ručiť za bezproblémovú funkčnosť napojenia produktu na programy tretích strán.

VI. Ukončenie prevádzky a odstúpenie od zmluvy, zmluvné pokuty
1.  K ukončeniu zmluvy dôjde:
 • na základe písomnej dohody strán o ukončení zmluvy,
 • písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán bez udania dôvodu s výpovednou lehotou jeden mesiac, ktorá začne plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej strane, ak nie je medzi stranami dohodnuté inak.
2. Poskytovateľ aj Používateľ majú právo na ukončenie poskytovania resp. používanie redakčného systému a služieb s tým spojených, pričom musí túto skutočnosť oznámiť písomnou formou alebo formou e-mailu na info@webee.sk .
3. Poskytovateľ je oprávnený na okamžité pozastavenie prevádzky služieb redakčného systému WEBee a služieb s tým súvisiacich aj bez predchádzajúceho upozornenia, prípadne zablokovať prístup k webovým stránkam prevádzkovaným na redakčnom systéme, alebo odstrániť webové stránky v nasledujúcich prípadoch:
 • skončí testovacia prevádzka a nebude zmenená na plnú prevádzku,
 • nebudú uhradené všetky poplatky súvisiace s objednanými službami,
 • obsah stránok bude porušovať zákony štátu v ktorom, sú webové stránky prevádzkované,
 • stránky budú v rozpore s dobrými mravmi, budú hanobiť rasu alebo pohlavie, náboženské vyznanie,
 • ak budú stránky ponúkať nelegálny softvér alebo tovar, prípadne porušovať práva registrovaných obchodných známok,
 • stránky ktoré budú poškodzovať dobré meno Poskytovateľa,
 • stránky, ktorých Používateľ zámerne uviedol nesprávne osobné údaje,
 • stránky, ktoré nadmerne zaťažujú výkon technického a programového vybavenia a tým obmedzujú v používaní ostatných používateľov redakčného systému,
 • ak sú stránky požívané na rozosielanie spamov, prípadne na útoky na webové stránky tretích strán,
 • ak bude Používateľ porušovať autorské práva spoločnosti WEBee, s.r.o. alebo tretích strán. 
4. Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy z dôvodu podstatného porušenia zmluvy zo strany Používateľa, za ktoré sa považuje:
 • neuhradenie celej sumy faktúry Používateľom v stanovenej dobe ani po predchádzajúcej písomnej výzve. V prípade, že boli Používateľom dovtedy zaplatené čiastkové zálohy, tak tieto Poskytovateľ vráti Používateľovi v zákonom stanovenej lehote na jeho účet.
 • omeškania s úhradou splatnej pohľadávky vyúčtovanej Poskytovateľom Používateľovi podľa zmluvy, ktoré trvá dlhšie, ako 14 (štrnásť) dní,
 • opakované omeškanie s úhradou splatnej pohľadávky vyúčtovanej Poskytovateľom Používateľovi podľa zmluvy,
 • v prípade preukázateľného porušenia autorských práv zo strany Používateľa,
 • poskytnutie dodávky zakúpenej Používateľom od Poskytovateľa tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa,
 • alebo iné podstatné porušenie povinností Používateľa stanovených mu zmluvou. 
5. Používateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy z dôvodu podstatného porušenia zmluvy zo strany Poskytovateľa, za ktoré sa považuje opakované neplnenie povinností Poskytovateľa podľa zmluvy, ktoré Poskytovateľ nenapraví ani v lehote 30 (tridsiatich) dní od doručenia písomnej výzvy s upozornením na také neplnenie. Za takéto porušenie sa však nepovažuje prerušenie plnenia z dôvodu aktualizácie.
6. V prípade ukončenia prevádzky zo strany Používateľa nie je Poskytovateľ povinný vrátiť platby za už zaplatené služby.
7. V prípade ukončenia prevádzky zo strany poskytovateľa z dôvodu porušenia obchodných podmienok Používateľom, nie je prevádzkovateľ povinný vrátiť platby za už zaplatené služby a nečerpané služby.
8. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán vyplývajúce zo zmluvy, okrem:
 • tých, ktoré vzhľadom na ich povahu a podľa vôle strán majú trvať aj po ukončení zmluvy, najmä práva a povinnosti obsiahnuté v ustanoveniach o náhrade škody, zmluvných pokutách, povinnosť mlčanlivosti alebo ustanovenia na ochranU autorských práv Poskytovateľa,
 • povinností Používateľa k úhrade splatných záväzkov, popr. ceny za skutočne poskytnutú dodávku alebo jej časti.

VII.  Zodpovednosť za škody
1. Poskytovateľ zodpovedá Používateľovi za škodu spôsobenú zavineným porušením povinností vyplývajúcich pre Poskytovateľov z tohto záväzkového vzťahu.
2. Poskytovateľ redakčného systému WEBee a služieb s ním spojených nepreberá žiadnu zodpovednosť voči Používateľovi, ale ani tretej strane za škody, ktoré vzniknú či už následkom bežného použitia redakčného systému a služieb s ním spojených alebo aj pri nedostupnosti služieb, zlyhaniu služieb alebo nespoľahlivosti týchto služieb ani v dôsledku nedostupnosti a nemožnosti použitia redakčného systému a služieb s ním priamo alebo nepriamo spojených.
3. Poskytovateľ redakčného systému WEBee a služieb s ním spojených nenesie žiadnu zodpovednosť za škody voči Používateľovi alebo tretej strane v súvislosti s používaním redakčného systému WEBee a služieb s ním spojených.
4. Poskytovateľ nie je zodpovedný za obsah webových stránok Používateľa, ktoré sú prevádzkované na redakčnom systéme. Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, alebo ujmy, ktoré spôsobí Používateľ redakčného systému tretím osobám svojím konaním. Obsah stránok Používateľa v žiadnom prípade nevyjadruje názor Poskytovateľa redakčného systému a služieb s ním spojených. Za zverejnený obsah stránok vytvorených Používateľom nesie v celom rozsahu zodpovednosť Používateľ a akékoľvek sťažnosti a žaloby budú vedené voči autorovi tohto obsahu a nie voči Poskytovateľovi redakčného systému WEBee.
5. Poskytovateľ ďalej nezodpovedá za chyby ani za škodu spôsobenú najmä:
 • vložením nesprávnych údajov do dodávky Používateľom, chybným postupom Používateľa pri vkladaní informácií alebo súborov do dodávky alebo nesprávnou interpretáciou údajov prezentovaných dodávkou,
 • zavírovaním lokálnej siete Používateľa alebo jeho počítačov počítačovými vírusmi (spyware, malware a iné) popr. útokom hackerov alebo iným obdobným vonkajším útokom,
 • v dôsledku poškodenia spôsobeného neodborným zásahom do dodávky do systémového programového vybavenia a prostredia,
 • poškodením spôsobeného nesprávnou funkciou technického vybavenia, operačného systému alebo siete, v dôsledku poškodenia spôsobeného nesprávnou funkciou programov iných výrobcov, ktoré bežia súčasne s dodaným programovým vybavením,
 • prerušením poskytovania služieb spôsobenú zásahom vyššej moci, tj okolnosťami, ktoré nastanú nezávisle na vôli účastníkov, ktoré nebolo možné ani s vynaložením všetkého možného úsilia odvrátiť, resp. sú objektívne neodvrátiteľnou náhodou, ako aj v prípade poruchy na zariadení, zlyhania dodávky el. energie, výpadku internetového pripojenia spôsobené poskytovateľom pripojenia alebo napadnutie siete treťou osobou,
 • nesprávnou obsluhou správcov systémov Používateľa alebo v dôsledku napadnutia serveru treťou osobou z dôvodu nedodržania bezpečnostných štandardov obvyklých pri prevádzke hostingu na internete.

6. Poskytovateľ redakčného systému a produkty a programy tretích strán používané v súvislosti s redakčným systémom a služieb s ním spojených Vám negarantujú, že systém a programy a produkty tretích strán používané v súvislosti s redakčným systémom WEBee budú spĺňať vaše požiadavky a predstavy, budú pracovať bezchybne, bezpečne a nepretržite, že budú kompatibilné s dodatočným zdrojovým kódom a skriptami tretích strán a že, chyby v prevádzke alebo funkčnosti budú odstránené.  
7. Poskytovateľ redakčného systému a služieb s ním spojených nie je zodpovedný za stratu dát a neposkytuje žiadnu náhradu za dáta stratené v dôsledku poruchy na systéme, výpadku služieb redakčného systému a služieb s ním spojených a rovnako aj pri poruchách alebo výpadkoch služieb tretích strán priamo alebo nepriamo súvisiacich s prevádzkou redakčného systému a služieb s tým spojených.
8. Používateľ zodpovedá za obsah a dáta zverejnené a umiestnené na virtuálnom serveri a zaväzuje sa všetky služby používať len v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, Európskej únie, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, a v súlade s dobrými mravmi.
9. O vzniku okolností vylučujúcich zodpovednosť je dotknutá strana povinná informovať druhú stranu bez zbytočného odkladu, inak stráca právo na uplatnenie dôsledkov týchto okolností. Po skončení trvania týchto okolností je dotknutá strana povinná ihneď informovať druhú stranu o náhradnom termíne plnenia.

VIII. Práva a povinnosti Používateľa

Práva Používateľa:
1. Používateľ má právo na riadne poskytnutie potvrdených a zaplatených služieb.
2. Používateľ má právo na riadne poskytnutie informácií, týkajúcich sa priebehu tvorby dodávky u Poskytovateľa.
3. Používateľ má právo na reklamáciu nedostatkov a zároveň náležité vybavenie reklamácie.
4. Používateľ má právo na zmenu dohodnutých služieb, aktualizácie, upgrade dodávky, servisné služby a technickú podporu v zmysle V. Obchodných podmienok.
5. Používateľ má právo byť informovaný Poskytovateľom o pnánovanom výpadku a prerušení prevádzky serveru dopredu, pomocou e-mailu alebo telefónu .
6. Používateľ má právo byť informovaný o zmenách v Obchodných podmienkach, vydaní nových Obchodných podmienok, o ich platnosti prostredníctvom e-mailu na e-mailové adresy zadané v registrácii, a to najneskôr 5 dní pred vydaním nových obchodných podmienok.
7. Používateľ má právo na ochranu údajov, ktoré uvádza v Zmluve / Objednávke  a ostatných dokladoch, pred nepovolanými osobami.
 
Povinnosti Používateľa:
1. Používateľ je povinný dodávku skontrolovať bezprostredne po oznámení o jej sprevádzkovaní. Skutočnosť o nájdenej závade je Používateľ povinný bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi a dohodnúť ďalší postup. Používateľ je povinný vytknúť vady dodávky najneskôr do 3 (5) dní po oznámení o jej sprevádzkovaní.
2. Používateľ má povinnosť udržiavať svoje prihlasovacie údaje v tajnosti. V prípade zneužitia prihlasovacích údajov nenesie Poskytovateľ redakčného systému žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré môžu vniknúť Používateľovi alebo tretej strane. Poskytovateľ redakčného systému nemá prístup k heslám Používateľov. Tieto heslá sú z bezpečnostných dôvodov uložené v zakódovanej podobe. Poskytovateľ môže na žiadosť Používateľa iba vygenerovať nové heslá.
3.. Používateľ má povinnosť zálohovať si obsah, ktorý vkladá na web stránky. Poskytovateľ redakčného systému a s ním súvisiacich služieb nie je povinný takúto zálohu vykonávať.
4. Používateľ, ktorý prevádzkuje na redakčnom systéme internetový obchod, je povinný v zmysle zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode podľa § 4 ods. 1 a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov povinný poskytnúť potenciálnym zákazníkom minimálne tie údaje, ktoré musia byť ľahko a trvalo prístupné: názov, obchodné meno a sídlo poskytovateľa služieb (právnická osoba), resp. meno, priezvisko, miesto podnikania a adresu bydliska poskytovateľa služieb (fyzická osoba), daňové identifikačné číslo, ak je platiteľom DPH, adresu elektronickej pošty a telefónne číslo, označenie registra, ktorý ho zapísal a číslo zápisu, názov a adresa orgánu dozoru alebo dohľadu, ktorému činnosť poskytovateľa služieb podlieha uviesť na web stránke identifikačné údaje na firmu, ktorá tento obchod uskutočňuje a takisto aj ďalšie údaje, ktoré z tohto zákona vyplývajú.
5. Používateľ nie je oprávnený používať produktu a služby k šíreniu SPAMu, ktoré by mohli príjemcu obťažovať alebo mravne a psychicky poškodiť.
6. Používateľ má povinnosť zverejňovať na web stránkach iba taký obsah, ktorý nie je v rozpore s platnými zákonmi, dobrými mravmi alebo morálnymi princípmi.
7. Používateľ systému je povinný dodržiavať platné právne predpisy v súvislosti so zberom a archiváciou a spracovaním osobných údajov zákazníkov podľa platného zákona o ochrane osobných údajov, zákon č. 428/2002 Z. z.

IX. Práva a povinnosti Poskytovateľa
Práva Poskytovateľa:
1. Poskytovateľ je oprávnený prerušiť prevádzku servera, a to v čase nevyhnutne potrebnom, najmä z dôvodu údržby a úprav zariadení, ktoré priamo ovplyvňujú beh služieb objednaných Používateľom.
2. Poskytovateľ sa zaväzuje vykonať na želanie Používateľa úpravy vzhľadu či funkcie e-shopu či ich rozšíreniu za odmenu stanovenú dohodou. Nasledujúca splátka prenájmu bude navýšená o dohodnutú čiastku, ak nestanoví Poskytovateľ inak
3. Poskytovateľ má právo viesť elektronickú databázu svojich Používateľov, monitorovať a archivovať všetky vykonávané operácie na svojich zariadeniach za účelom vyhodnocovania a zlepšovania poskytovaných služieb, a to v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z., o osobných údajoch.
4. Poskytovateľ redakčného systému a služieb s ním spojených má právo na uvedenie loga WEBee a hyperlinky na každej web stránke vytvorenej v redakčnom systéme WEBee. Odstránenie loga prípadne hyperlinku Používateľom, prípadne jeho znefunkčnenie, bude považované za porušenie obchodných podmienok.
5. Poskytovateľ má právo používať hyperlinky stránok používateľov a ukážky web stránok vytvorených v redakčnom systéme k propagácii redakčného systému WEBee a k marketingovým účelom spoločnosti WEBee, s.r.o.
6. Poskytovateľ redakčného systému WEBee má právo kedykoľvek a bez ďalšieho oznámenia uskutočňovať zmeny v programovom vybavení redakčného systému, pridávanie alebo odstraňovanie modulov, priuidávanie alebo odstraňovanie grafických prvkov, odstránení alebo modifikovaní programového vybavenia tretích strán
7. Poskytovateľ má právo v prípade podozrenia z porušovania zákonov Slovenskej republiky, v prípade porušovania autorských práv, porušovania morálnych princípov alebo v prípade iného porušovania pravidiel vykonať na web stránke používateľa také zmeny, ktoré zamedzia ďalšiemu porušovaniu zákonov alebo práv tretích strán.
Povinnosti Poskytovateľa:
1. Poskytovateľ je povinný informovať Používateľa o výpadku a prerušení prevádzky serveru dopredu, pomocou e-mailu alebo telefónu .
2. Povinnosťou Poskytovateľa je snaha o maximálnu funkčnosť a dostupnosť poskytovanej služby v rámci technických a časových možností okrem stavov, ktoré vzniknú v dôsledku vyššej moci, alebo zásahom tretích strán, prípadne v čase keď bude prebiehať potrebná údržba na hardvérových a softvérových vybaveniach potrebných pre funkčnosť redakčného systému WEBee a s ním spojených služieb.
3. Poskytovateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých podstatných skutočnostiach získaných pri svojej činnosti vyplývajúce zo zmluvy, a to najmä o skutočnostiach, ktoré tvoria obchodné tajomstvo a dôverné informácie Používateľa.

X. Autorské práva
1. Celý obsah redakčného systému WEBee a rovnako aj obsah služieb s ním spojených je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z. z., zákonom č. 40/2009 Z. z. trestného zákonníka a podlieha tiež ďalším všeobecne záväzným právnym predpisom (obsahom sa myslia programovacie skripty a zdrojové kódy, sprievodné texty, články, fotografie a obrázky, ilustrácie, audio a video klipy, dizajn webových stránok a ich častí).
2. Na Používateľa v čase využívania služieb redakčného systému WEBee a s ním spojených služieb neprechádzajú žiadne vlastnícke, distribučné ani žiadne ďalšie práva na obsah poskytovaných služieb.. Celý obsah spojený s používaním a využívaním služieb redakčného systému WEBee je možné používať iba v súvislosti s týmito službami. V žiadnom prípade nie je dovolené kopírovať, ďalej distribuovať a používať mimo systém WEBee akúkoľvek časť redakčného systému a služieb ním spojených. Je zakázané kopírovať, prenášať, komerčne využívať akúkoľvek časť, vytvárať odvodené kópie systému, prípade napomáhať v takomto konaní tretej strane.
3. Používateľ rovnako nesmie vykonávať úpravu, spätnú analýzu, rekompiláciu, prevod zo zdrojového kódu aplikácie, pristupovať k zdrojovému kódu a nesmie sprístupniť zdrojový kód aplikácie tretej osobe.
4. Používateľ nie je oprávnený odstraňovať, meniť, zakrývať alebo akýmkoľvek iným spôsobom zasahovať do akýchkoľvek autorskoprávnych, či iných označení príslušných subjektov umiestnených alebo uložených na softvérových produktoch, alebo akejkoľvek ich časti, či dokumentáciu distribuovanej spolu so softwarovými produktmi.
5. Autorské práva k dodanému produktu, príslušenstvo a dokumentácia náleží príslušnému výrobcovi. Všetky logá, registrované ochranné známky, ochranné známky, ďalšie značky a názvy výrobkov patria ich vlastníkom. V prípade sprístupnenia služieb poskytnutých Poskytovateľom na prevádzkovanie softvéru prináležia všetky autorské práva Poskytovateľovi. Používateľovi nevznikajú uzavretím zmluvy a sprístupnením služieb poskytovaných Poskytovateľom podliehajúcim autorskému právu žiadne práva k ochranným známkam Poskytovateľa alebo tretích osôb.
6. Používateľ zabezpečí, že tretie osoby nebudú bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa akýmkoľvek spôsobom oboznámené s rozsahom a postupom plnenia zmluvy ak nej patriacimi podkladmi. Používateľ berie na vedomie, že sa jedná o informácie dôverné v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka.
7. V prípade zásahu Používateľa do autorských práv Poskytovateľa vzniká Poskytovateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5 000 - EUR (päťtisíc eur). Zmluvná pokuta je splatná na základe výzvy k úhrade zmluvnej pokuty v lehote 15 dní odo dňa doručenia tejto výzvy. Nárok Poskytovateľa na náhradu škody spôsobenéj zásahom Používateľa do autorských práv Poskytovateľa, ktorý má voči Používateľovi, zaplatením zmluvnej pokuty Používateľom nie je dotknutý.
8. Popri nároku na zmluvnú pokutu má Poskytovateľ v prípade zásahu Používateľa do jeho autorských práv nároky vyplývajúce z autorského zákona, najmä nárok na zdržanie sa ďalších zásahov do autorských práv, nárok na oznámenie údajov o spôsobe a rozsahu neoprávneného použitia softvér a nárok na odstránenie následkov zásahu do autorských práv, vrátane primeraného zadosťučinenia a vydania prípadného bezdôvodného obohatenia.
9. Autorské práva sa riadi príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
 
XI. Ochrana osobných údajov
1. Pri objednávke sú povinne vyžadované iba údaje nevyhnutne potrebné pre úspešné vybavenie objednávky. Poskytnuté údaje budú použité pre splnenie zákonných povinností, záväzkov uvedených v zmluve a v týchto VOP, ako je napr. vybavenie objednávky, poprípade k vybavovanie reklamácií, apod. Osobné údaje sú tiež spracovávané prostredníctvom elektronickej databázy pre rokovania nevyhnutné a úzko spojené s plnením povinností Poskytovateľa a realizáciou zmluvy a tiež prípadne prostredníctvom tretích subjektov - spracovateľov osobných údajov zodpovedných za svoje konanie.
2. Vyplnením registračného formuláru na stránke www.webee.sk Používateľ dáva súhlas na spracovanie zadaných osobných údajov. V prípade objednávky služieb redakčného systému alebo objednávkou služieb s ním spojených a zadaním osobných údajov dáva súhlas na spracovanie týchto údajov.
3. Poskytovateľ zaručuje Používateľovi ochranu jeho osobných údajov, ktoré zadal pri registrácii alebo objednávke služieb. Tieto údaje sú chránené na základe zákona č. 122/2013 Z. z. o osobných údajoch platnom znení.
4. Používateľ a Poskytovateľ sa zaväzujú vzájomne zaobchádzať dôverne so všetkými podkladmi a informáciami, ktoré sú výslovne označené ako dôverné, ktorých dôvernosť vyplýva zo zákona, alebo rozpoznateľne nie sú určené pre tretiu osobu, a teda nebudú poskytované tretej strane, pričom údaje budú použité iba pri vzájomnej komunikácii, prípadne pri spravovaní objednaných služieb.

XII. Záverečné ustanovenia
1. Tieto Obchodné podmienky sú súčasťou Zmluvy/ Objednávky Používateľa.
2. Tieto Obchodné podmienky sú platné a účinné od 25. marca 2014. V prípade vydania nových Obchodných podmienok, strácajú tieto svoju platnosť a dňom ich vydania sú v platnosti nové Obchodné podmienky. O vydaní nových obchodných podmienok bude Poskytovateľ informovať Používateľov prostredníctvom e-mailu na e-mailové adresy zadané v registrácii, a to najneskôr 5 dní pred vydaním nových obchodných podmienok.
3. Všetky ostatné podmienky, ktoré nie sú súčasťou týchto obchodných podmienok sa budú v prípade sporu riadiť platnými ustanoveniami dotknutých zákonov.
4. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za následky, ktoré postihnú Používateľa, ak ich nebude rešpektovať.

 
Súhlas Používateľa so spracovaním osobných údajov 
Súhlasím, aby moje osobné údaje, uvedené v predmetnej Zmliuve / Objednávke spracoval Poskytovateľ v súlade so znením zákona 122/2013 Z. z. o osobných údajoch platnom znení. Uzatvorením Zmluvy / Objednávky udeľujem súhlas so spracovaním osobných údajov uvedených v predmetnej Zmluve / Objednávke. Používateľ zodpovedá za úplnosť, pravdivosť a správnosť údajov, ktoré poskytol za účelom uzatvorenia Zmluvy / Objednávky. Pri spracovaní osobných údajov je Poskytovateľ povinný dbať na to, aby zachovávala mlčanlivosť o všetkých osobných údajoch osôb v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov i bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo bezpečnosť osobných údajov, taktiež je povinná dbať na to, aby Používateľ neutrpel ujmu svojich práv, najmä na práve o zachovaní ľudskej dôstojnosti a dbať na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do jeho súkromného a osobného života. Táto povinnosť platí do doby, keď sa chránený údaj stane verejne známym alebo do chvíle, keď je jedna strana povinná tento údaj poskytnúť tretej osobe na základe zákona alebo táto povinnosť je uložená orgánom, ktorý je k tomu splnomocnený zákonom. Spoločnosť WEBee, s. r. o. sa zaväzuje túto povinnosť dodržiavať aj po skončení zmluvného vzťahu s Používateľom.